Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezelőnek és -ha van ilyen- képviselőjének neve:

Transzlációs Medicina Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány)

székhely:                                                         6725 Szeged, Pálfy u. 52/D. 

postai cím:                                                      6725 Szeged, Pálfy u. 52/D. 

számlavezető pénzintézet:                           MKB Zrt

számlaszám:                                                   10300002-28529730-00003285

adószám:                                                        18475441-2-06 

bírósági bejegyzés száma:                           0600/Pk.60129/2005

 

Az adatkezelés célja: Az Alapítvány tevékenységével és közreműködésével szervezett képzések, rendezvények vonatkozásában a kapcsolatot tudjuk tartani, információt küldeni.

Az adatkezelés jogalapja: Az Alapítvány kizárólag az érintettek önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján kezel adatot. Adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett – vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Az érintett adatok tárolásának időtartama: Az Alapítvány az adatokat mindaddig jogosult kezelni, míg az érintett az adatkezelési hozzájárulását vissza nem vonja, kifejezett, egyértelmű, az Alapítvány részére címzett, írásban vagy elektronikus úton, igazolhatóan az érintettől származó nyilatkozatával. A hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A kezelt személyes adatok köre: név, elektronikus levelezési cím, telefonszám, testi és lelki egészségre, illetve betegségre vonatkozó adatok. 


Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint természetes személynek az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR, https://www.gdpr.info.hu/gdpr-rendelet-szovege) értelmében érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog

az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog

az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog

az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog

az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog

az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog

 
Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben bármilyen kérés vagy kérdés érkezik az adatkezeléssel kapcsolatban, azt postai úton a 6725 Szeged Pálfy u. 52/D. címre vagy elektronikusan az  info@tm-centre.org címre lehet küldeni.


Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

 

Jelen tájékoztató hatályba lépése: 2018. május 25.49011

Patients

2842

Samples

27

Countries

102

Centers

175

Doctors

14

Registries

11

Trials

sponsors